تبلیغات
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:

افزایش جذابیت بازار سرمایه از نیمه دوم سال جاری

با اینکه رشد اخیر قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر اخبار مثبت بود، اما انتظارات ایجاد شده، باید اندکی تعدیل می شد، زیرا با آنکه تحریم های بین المللی بانک ها برطرف شده، اما هنوز موانع زیادی بر سر راه افزایش مراودات و نقل و انتقال پول در این صنعت وجود دارد، بر این اساس بهبود بخش واقعی اقتصاد نیاز به زمان دارد و نباید در کوتاه مدت انتظار ایجاد تحولی بزرگ را داشت.
 ادامه …
نوشته‌های اخیر